You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords Your content is here. The verification ID will NOT be detected if you put it here. آسمان شب ستاره ای - مطالب هفته سوم آبان 1391
یکشنبه 1391/08/21  01:00
نوع مطلب: (اختر فیزیک ،دیگر ،) توسط: Cumran the Crow

سحابی تاریک یا سحابی جذبی ٬ابری از غبار وگازهای سرد است که تنها بدلیل اینکه مانع عبور نور اجرام مناطق پشتی خود مانند ستارگان یا سحابیهای روشن می شود دیده می شود.اندازه این سحابیهای تاریک از حدود یک دقیقه قوسی وتاحدودی کروی شکل بانام گلبولهای باک Bok که در مقابل سحابیهای نشری زمینه مشاهده می شوند شروع می شود تا اشکالی بزرگتر مانند سحابی کله اسبی ٬ ابرهای تاریک مانند گونی ذغال که با چشم غیر مسلح هم دیده می شود تا منطقه بسیار بزرگ رو(RHO) مارافسای که مساحت آن به هزار درجه مربع یا 2 درصد کل مساحت آسمان می رسد.

این ابرها مخلوطی از غبار وگاز می باشند وترکیب کلی آنها مانند توزیع فراوانی کیهانی 75 درصد هیدروژن 23 درصد هلیم وبقیه عناصر سنگین تر می باشد.اندازه ذرات غبار کمتر از میکرومتر بوده وتنها 1/0 درصد جرم یک توده ابری را تشکیل می دهد. بااین وجود ذرات غبار نقش مهمی در شکل گیری مولکولها در فضا دارند.سطح این ذرات بعنوان بستری برای نشستن اتمها وشکل گیری ترکیباتی مانند مولکولهای هیدروژن وحتی ترکیباتی پیچیده تر مانند فرمالدهید و آمینواسیدها به حساب می آید.این ترکیبات تازه شکل گرفته توسط سایه ای که خود ابر تولید می کند از گزند تابشهای ماوراءبنفش ویران کننده در امان می مانند.بدین ترتیب درون ابرهای مولکولی بسیار سرد ودمای مناطق درونی حتی به 10 درجه کلوین می رسد واین موجب نزدیکی گرانشی ودرنهایت شکل گیری ستارگان جدید می شود.
The Large Scale Structure of Space-Time

ساختار عظیم فضا-زمانبرای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.


پسورد فایل فشرده : www.noojum.comمنبع : سایت نجوم ایران


ستاره های تپنده٬ ستاره‌های نوترونی (با قطر بین 20 تا 30کیلومتر)با میدان مغناطیسی بسیار قوی (با توان حدود 100 میلیون تسلا)و چرخانی هستند که پرتو موجهای رادیویی را که شاید در زمین بصورت تپش دریافت شوند، منتشر می‌کنند.محور مغناطیسی این ستاره ها با محور چرخش آنها دارای زاویه می باشد.تصور بر این است که  امواج صادره از آنها ناشی از شتاب ذرات در بالای قطبهای مغناطیسی آنها و تابش سنکروترون باشد.با چرخش ستاره باریکه ای از امواج رادیویی در فضا می چرخد ودر صورتیکه این باریکه  زمین را در نوردد امواج به صورت پالسهایی مشاهده می شوند . میزان تپش با میزان دوران ستاره همخوان است.

 برخی تپنده‌ها اشعه ایکس  (X-Ray pulsar)ویا نور مرئی  منتشر می‌کنند.این گونه تپنده ها را می توان در باقیمانده انفجارهای ابرنواختری مشاهده کرد که نتیجه انفجار ابرغول هایی هستند که هسته آنها به ستاره نوترونی تبدیل شده است،علاوه بر این بعضی از تپنده ها نیز ناشی از تبدیل کوتوله هایی سفید  به ستاره نوترونی  طی مرحله تکامل و جذب مواد از ستاره های غول و بادکرده در سیستمهای ستاره ای دوتایی به شکل قرص برافزایشی هستند.

مطالعه تپنده ها اطلاعات خوبی درباره توزیع الکترون ومیدان های مغناطیسی در کهکشان راه شیری در اختیار دانشمندان قرار داده است.


پنجشنبه 1391/08/18  01:00
نوع مطلب: (مباحث رصدی ،عکاسی نجومی ،دیگر ،) توسط: Cumran the Crowاویه یا کمانی است که روی استوای سماوی (از نقطه تقاطع استوای سماوی و نصف النهار سماوی ) به طرف غرب آسمان تا پای دایره ساعتی جسم اندازه گیری می شود وبا گذشت زمان مقدار آن زیاد می شود.واحد آن ساعت واجزای آن (دقیقه وثانیه ) می باشد.

زاویه ساعتی نقطه اعتدال بهاری را در هر لحظه زمان نجومی می گویند.زاویه ساعتی خورشید بعلاوه 12 ساعت برابر با زمان خورشیدی ظاهری محلی خواهد بود.زاویه جسمی که روی نصف النهار سماوی باشد صفر است.زاویه ساعتی نقطه غرب آسمان ساعت 6 وزاویه ساعتی نقطه شرق آسمان ساعت 18 می باشد.چهارشنبه 1391/08/17  01:00
توسط: Cumran the Crow

    سیستمی از تقسیم بندی ستاره ها بر اساس طیف .ستاره شناسان در اواسط قرن 19 با تهیه فهرستی از ستارگان پرنور  به گونه های مختلفی از طیف برخوردند.در رده بندیهای اولیه ستاره ها به  ۵رده تقسیم می شدند دسته اول ستارگان نوع یک بودند که شامل ستارگان آبی - سفید با خطوط جذبی قوی هیدروژن می شد.نوع دوم شامل ستارگان زرد نارنجی بودند که خطوط فراوان فلزی در آنها وجود داشت مانند خورشید.نوع سوم ستارگان قرمز نارنجی بودند که دارای خطوط وباندهای جذبی بودند که اکنون میدانیم که این باندها ناشی از وجود اکسید تیتانیوم است.نوع چهارم ستارگان قرمز رنگی بودند که دارای باندهای جذبی قوی ناشی از کربن بودند وستارگان نوع ۵نیز ستارگان با خطوط نشری قوی بودند.

·     با کامل تر شدن دستگاههای طیف سنجی روش بهتری در رده بندی ستاره ها توسط Pickering وهمدستانش williamina fleming و Antonia Maury  وAnnie J.Cannon از هاروارد بین سالهای 1890 تا 1901 مورد استفاده قرار گرفت.دراین روش که با نام دسته بندی هاروارد نیز شناخته می شود ,تقسیم بندی بر اساس شدت خطوط هیدروژن انجام می شد.با تکمیل این روش وبا تلاشهای  maury و cannon  رشته تقسیم بندی معروف OBAFGKM  بدست آمد وبه هر کدام از حروف عددی از 0 تا 9 اختصاص داده می شد برای مثال A0 تا A9 .رده بندی جدید در یک فهرست برای 225000 ستاره با نام فهرست هنری دراپر چاپ شد که بین سالهای 1918 تا 1924 این کار انجام گردید.(بعدا" فهرست گسترش داده شد وتعداد ستاره های آن به 359082 ستاره رسید.)ستاره های رده R که ستاره های داغتر و ستارگان کربنی  از رده N بودند در سال 1908 اضافه شد وستارگان رده S  که در میان مجموعه ستارگان کربنی با خطوط  باندی اکسید زیرکونیوم  قرار دارند نیز در سال 1924 اضافه گردید. بعداز مدتی ارتباطهایی بین این رده بندی ورنگ ستاره ها از آبی به قرمز وهمچنین دمای از 50000 تا 2000 درجه کلوین آشکار گردید.سه شنبه 1391/08/16  01:00
توسط: Cumran the Crow

خوشه متراکمی از دهها تا صدها هزار تا حتی یک میلیون ستاره  .عقیده بر این است که این ستارگان دارای یک ریشه یا سحابی مادر مشترک هستند.این خوشه هاتقریبا گرد بوده و بیشتر از ستارگان پیر (جمعیت دوم) تشکیل شده وهمگی در ارتباط گرانشی با هم هستند.محتویات فلزی ستارگان یک خوشه کروی بسیار کم است.علاوه بر این نه غبار دارند ونه گاز واین بدان معناست که شکل گیری ستاره های جدید در آنها متوقف شده است.تشکیل این خوشه ها به زمان شکل گیری کهکشان راه شیری بر می گردد..ستاره های یک خوشه  تنها از لحاظ جرم متفاوت می باشند واز لحاظ ترکیب شیمیایی و سن بسیار مشابه هستند به همین دلیل دانشمندان به آنها به دید آزمایشگاهی برای بررسی مدلهای تکامل ستاره ای نگاه می کنند .سن خوشه ها حداقل ۱۰ میلیارد سال وحداکثر آن نیز هم سن کیهان در حد ۱۴تا ۱۵ میلیارد سال است. اندازه یک خوشه نوعی در حدود 65 سال نوری است.خوشه های کروی در چرخش بدور کهکشان دارای مدارهایی کاملا" کشیده هستند سرعت های مداری آنها نیز بسیار زیاد می باشد.سرعت بعضی از آنها نسبت به خورشید حتی به 100 کیلومتر در ثانیه می رسد.


فاصله ستاره ها در یک خوشه بطور متوسط در حدود یک سال نوری یا حتی چندماه نوری در نواحی وسط خوشه است .تا کنون 15۱ عدداز این خوشه ها در کهکشان خودمان شناسایی شده در حالیکه در کهکشان آندرومدا تعداد آنها به 300 تا 400 می رسد.اغلب خوشه های ستاره ای در هاله گرد اطراف مرکز کهکشان قرار دارند ودر بازوهای مارپیچی مشاهده نمی شوند.بیشتر خوشه های کروی٬ ستاره ای از رشته اصلی با جرم بیشتر از ۸/۰ جرم خورشید ندارند.خوشه کروی M13   در صورت فلکی جاثی از بهترین خوشه های آسمان است.بزرگترین خوشه های کروی در نیمکره جنوبی آسمان قرار دارند (با نامهای امگا سنتوری و47 توکانا) لیستی از خوشه های کروی کهکشان راه شیری در سایت زیر موجود است.گفتنی است در چند کهکشان دیگر نیز خوشه هایی شناسایی شده اند.

http://seds.lpl.arizona.edu/messier/xtra/supp/mw_gc.html

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره خوشه های کروی به سایت زیر مراجعه نمایید:(به زبان انگلیسی)http://http://www.astro.keele.ac.uk/workx/globulars/globulars.html

 


دوشنبه 1391/08/15  01:00
نوع مطلب: (دیگر ،) توسط: Cumran the Crow

برای حدود 1500 سال، تعالیم کلیسا هماهنگ با نگاه زمین مرکزی تفسیر می شد. در این نگاه تمامی اجرام سماوی به کره های شفاف بلورین متصل شده بودند و به دور زمین در دایره های کامل با سرعت یکنواخت می گردیدند. آنها از عنصر پنجمی به نام اتر ساخته شده بودند که به آنها امکان می داد از قوانینی متفاوت با قوانین زمینی تبعیت کنند. نزدیکترینشان ماه بود و بعد از آن عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری و زحل جای می گرفتند که کره هشتم مربوط به ستارگان غیرقابل تغییر و بی شمار بود. سیارات دورتر، اورانوس و نپتون هنوز کشف نشده بودند.


آخرین پست ها

©2011-2013 skyofstarrynight.mihanblog.com                                        all right reserved

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic